home

I 750 AMPED

Zero uchaza ukuthi ekugcineni sifuna ukufinyelela ekusiqedeni isifo.
Umkhankaso ufundise abafundi abangu 750 ngegciwane ethembeni lokuzuza ukulweni maqondana ne gciwane emalangeni (7) ayisikhombisa ngeviki futhi iamped ikhuluma ngokunciphiswa kokuthuthukiswa kwe COVID-19.

home

5 Ezinhlanu Izinyathelo Eziyisisekelo

1. Hlanza izandla zakho njenjwayelo ;
2. Thimula ku ndololwane egobekile noma itissue, bese lahla itissue emqconyeni wezibi;
3. Hlanza futhi bese ubalala amagciwane ebusweni njalo ;
4. Gwema ukuthinta amehlo akho , impumulo futhi nomlomo ;futhi
5. Lolonga ukusakazeka kwezenhlalo ngokugcina okungenani imitha eyodwa phakathi kwakho futhi nabanye.

home

AMPLIFIED

Isinyathelo sokungenelela okusebenzayo okwenziwa ngamalahu wa mandla wentsha ukuquqzela ushintsho ekuziphatheni komphakathi ngokuziqeqesha , imfundo futhi nokucwashisa nxazonke ye COVID 19 .

svg

7 – Ukulwa ne coronavirus amalanga angu (7) ayisikhombisa ngeviki

5 – (5) Ezinhlanu izindlela zokuvikeleka eziyisisekelo zokulwa ne coronavirus

0 – Indlela ebhekene ne 0 kwisifo

img
img
img
img
MAYELANA NE COVID-19 (CORONAVIRUS)

Isifo se-Coronavirus 2019

I COVID-19 iyisifo esithelelanayo esibangelwa yilokhu okusandwa kutholwa I coronavirus. Leli igciwane elisha futhi yigciwane ebe lingaziwa ngaphambilini ngaphambi kokuphenduka kuqale e Wuhan, e China, ngozibandlela ka 2019.

Indlela eqondile yokuvikela lesifo ukugwema ukuba uvelele kuleli gciwane.

  • Hlanza futhi ukubulala amagciwane ezindaweni ezithinthwa njalo

  • Gwema ukuthintha amehlo akho , impumulo futhi nomlomo

  • Hlanza izandla zakho ngesibulala magciwane sezandla

  • Vala ukukwehlela futhi nokuthimula

  • Hlala ekhaya uma ugula

  • Hlanza izandla zakho okungenani ku 20 seconds

  • Vala umlomo wakho futhi nempumulo nge mask

  • Phonsa isicubu ezisetshenzisiwe kumgqomo

IZIMPAWU NEZIMPAWU


img

Imfiva

img

Ukukhathala

img

Umkhuhlwane owomile

img

Ukuphelelwa umoya

img

Umphimbo obuhlungu

img

Ukuqaqamba nobuhlungu

img

Isifo sohudo

img

Diarrhoea