home

i750AMPED

uZero umela ujoliso weliso lenkunzi ekubhekeni kusulelo olu-0.
Oluphulo seluqeqeshe abafundi abayi-750 ngentsholongwane ngethemba lokufezekisa ukulwa kwentsholongwane kwiintsuku ezisi-7 zeveki, kwaye iAMPED ijonge ukunciphisa ukwanda kwe-COVID-19.

home

Amanyathelo ama- 5 Asisiseko

1. Hlamba izandla rhoqo;
2. Thimla ngaphakathi kwenqiniba egobile okanye kwithishu, uphose itishu emgqomeni;
3. Coca kunye ubulale iintsholongwane kwiimphezulu rhoqo;
4. Kuqande ukuphatha amehlo, impumlo kunye nomlomo wakho; kunye
5. 6. Ziqhelise ukuphila kude kunabantu ngokugcina umgama wobuncinci ongangemitha enye (1) phakathi kwakho nabanye.

home

YANDISWE

Unyathelo leAmplified lingumngenelelo wokonyusa amandla olutsha kukhuthazwe utshintsho kwindlela yololuntu yokuziphatha ngoqeqesho, ngemfundo, nangokwazisa nge-COVID-19

svg

7 – Ukulwa iCoronavirus iintsuku ezisi-7 ngeveki.

5 – Amanyathelo ama-5 asisiseko okulwa i-coronavirus.

0 – uHambo oluya kusulelo olu- 0.

img
img
img
img
Malunga ne-COVID-19 (CORONAVIRUS)

Isifo seCoronavirus 2019

iCovid-19 sisifo esosulelayo esibangelwa yiCoronavirus esandukufumanwa ngoku. Le ntsholongwane intsha, yayingaziwa ngaphambi kokuba kuqalise uqhushululu eWuhan, China, ngoDisemba ka-2019.

Eyona ndlela ingcono yokuthintela ukugula kukuphepha ukubhenca kulentsholongwane.

  • Coca kwaye ubulale intsholongwane kwindawo ezichukumiswa rhoqo.

  • Kunqande ukuchukumisa amehlo, impumlo kunye nomlomo.

  • Coca izandla zakho ngesicoci yezandla

  • Gquma ukukhohlela nokuthimla

  • Hlala ekhaya ukuba uyagula

  • co
  • Hlamba izandla zakho ubuncinci bemizuzwana engama-20

  • Gquma umlomo nempumlo yakho ngemaski

  • Phosa ithishu ezisetyenzisiweyo emgqomeni

IMIQONDISO NEMPAWU


img

iFiva

img

Ukudinwa

img

Ukukhohlela Okomileyo

img

Ukundzima Wokuphefumla

img

Umqala Obuhlungu

img

Ukhuqaqamabe Nenhlungu

img

Ukuxinana Nkwempumlo

img

Ukuhambisa