home

750AMPED

Ha ho letho e emetse sepheo sa leihlo la dipoho ho lebisa ho tshwaetso ya 0
Letsholo le kwetlisitse barutwana ba 750 ka kokwanahloko ena ka tshepo ya ho fihlella tlholo twantsho ya kokwanahloko ena ka matsatsi a 7 a beke mme amped e bolela hore e tla fokotsa ho eketseha ha COVID-19.

home

MEHATO E MEHLANO (5) YA MANTLHA

1. Hlatswa matshoho a hao kgafetsa ;
2. Thumulela bokahareng ba setsu kapa ho thushi, ebe o lahlela thushi ka hara moqomo
3. Hlwekisa le ho boloya dikokwana dibakeng kgafetsa;
4. Qoba ho tshwara mahlo a hao, nko le molomo le ho
5.Itlwaetse ho qoba katamelano ka ho boloka bonyane mitara o le mong pakeng tsa hao le ba bang.

home

MATLAFADITSWENG

Tshimollo e matlafaditsweng ke ho namola ho nahanelang pele moo batjha ba tshehetswang ka matla ba be le tjantjello diphethong tsa boitshwaro ba setjhaba ka mokgwa wa thupello, thuto le temoso mabapi le COVID-19.

svg

7 – Ho lwantsha kokwanahloko ya khorona matsatsi a 7 ka beke.

5 – Mehato e mehlano ya mantlha ya sireletso twantshong ya kokwanahloko ya khorona.

0 – Leeto le lebisang ho tshwaetso ya 0

img
img
img
img
Mabapi le COVID -19 (KOKWANAHLOKO YA KHORONA)

Lefu la Kokwanahloko ya Khorona 2019

COVID-19 ke lefu la tshwaetso le bakwang ke kokwanahloko ya khorona e sa tswa fumanwa hona jwale. Kokwanahloko ena e ntjha le lefu lena di ne di sa tsebisahale pele ho ho qhoma ha lefu kwana Wuhan, China , ka Tshitwe 2019.

Tsela e molemohadi ya ho thibela ho kula ke ho qoba ho ahlamelwa ke kokwanahloko ena .

  • Hlwekisa le ho bolaya dikokwanahloko kgafetsa dibakeng tse tshwerweng.

  • Qoba ho tshwara mahlo a hao, nko le molomo.

  • Hlwekisa matshoho a hao ka sebolayadikokwana.

  • Kwahela dikgohlela kapa ha o thimula

  • Dula hae ebang o kula

  • co
  • Hlwekisa matshoho a hao metsotswana ekabang mashome a mabedi (20)

  • Kwahela molomo wa hao le nko ka maske

  • Lahlela thushi e sebedisitsweng moqomong.

Dipontsho le Matshwao


img

Feberu

img

Ho kgathala

img

Ho kgohlela ho omeletseng

img

Ho fellwa ke moya

img

Metso o bohloko

img

Mahlaba le bohloko

img

Ho kwalana ha mahanana

img

Letshollo