I 750 AMPED inxenye yocwaningo yomkhankaso ezosiza ekulinganiseni umthelela wo kungenelela komuntu ngamunye ‘ Ulwazi , Isimo senqondo nokuziphatha mayelana ne COVID 19 futhi kanjalo ke ukudala umphumela ongaqondile emnothweni.

Ucwaqningo lozohlola:

  1. Abahlanganyeli ulwazi lweCOVID-19 ngaphambi nangasemuva komkhankaso wezemfundo ze750Amped
  2.  Isimo senqondo sabahlanganyeli  kulabo abangenwe yileligciwane leCOVID-19 ngaphambili futhi nangemuva komkhankaso wezemfundo ze750AMPED
  3. Abahlanganyeli bezenzo zokuziphatha  maqondana noku sabalala kweCOVID-19 ngaphambili futhi nangemuva komkhankaso wezemfundo
  4. Izici zesimo ngaphakathi kwababambiqhaza bemvelo lena ukukhuthaza noma ukuvimba ukusabalala kwalo bhubhane

Sizobe sinikezela ngesibuyekezo samasonto onke sokutholakele okusemqoka ukusukela ku cwaningo , ngokunjalo bukela idashboard ukubona ulwazi oluphilayo.

logo

Quick Online Consultancy Only on Few Minutes

Contact Us