750 AMPED

750 AMPED ke letsholo le kopantsweng la naha le ikemiseditseng ho fokotsa ho ata ha COVID-19. Nomoro ena 750 sehloohong se kenellang e na le bohlokwa bat se latelang;

7 – Ho lwantsha kokwanahloko ya khorona matsatsi a 7 a beke

5 – Mehato e mehlano (5) ya mantlha ya sireletso twantshong ya kokwanahloko ya khorona

0 – Leeto le lebisang ho tshwaetso ya 0

Morero

Letsholo la naha le shebile ka ho kgetheha batho ba kotsing  ya ho phela setjhabeng sa Afrika Borwa le ho nehelana ka thuto le hlokomediso ho potoloha le COVID-19

Le ho feta moo letsholo le tla fana ka mokgwa  diphatlisiso o kopaneng ho eketsa boleng le katleho ya ho  kenella ho rerilweng.

LEETO LE LEBISANG HO TSHWAETSO YA 0

1. Hlatswa matshoho a hao kgafetsa ;
2. Thumulela bokareng ba setsu kapa ho thushi, ebe o lahlela thushi ka hara moqomo
3. Hlwekisa le ho boloya dikokwana dibakeng kgafetsa;

4. Qoba ho tshwara mahlo a hao, nko le molomo le ho

5. Itlwaetse ho qoba katamelano  ka ho boloka bonyane  mitara o le mong pakeng tsa hao le ba bang.

logo

Quick Online Consultancy Only on Few Minutes

Contact Us