Mekgwa ena e ntlafatswa kgafetsa ke Institushene ya Naha e shebaneng le Mafu a fumanwa ka bu bua (NICD ). Lebisa ho nyewe e hlaloswang ya motho ya tlasa dipatlisiso (PUI) . O tla etswa diteko ha feela o fihlella mekgwa ya PUI , tse kenyelletsang ho ba le matshwao a ho kula ha ditho tsa ho hema ha hona jwale kapa ho qala ka tshohanetso .

Ho na le mabaka a mangata hore ke hobaneng re sa kgothaletse motho ya se nang matshwao ho etsa diteko, leha o le kamano e haufi e netefaditsweng ya nyewe ya COVID-19, kapa o sa tswa ho etela naheng e nngwe moo COVID-19 e ntseng e potoloha setjhabeng;

  1.  Dipheto tsa diteko tseo e seng tsa nnete ho motho ya hlokang matshwao ha ho hlalose hore ha o na COVID-19. O ntse o ka ba mokgahlelong wa pele wa COVID-19 mme wa bontsha matshwao ha morao. Kahoo ho etsa diteko nakong eo matshwao a sa bonahaleng ho ka ofa dipheto tse fosahetseng .
  2.  Leha diteko tsa hao tsa laboratori e se tsa nnete, o ntse o hloka ho dula hae o ikwalletse bakeng sa matsatsi a 14 ha o ile wa etela tikolohong e nang le sekgahla se hodimo sa tshwaetso kapa o ne o le haufi le motho ya nnetefaditsweng a na le COVID-19. Lebisa ho tataiso ya hore o lokela ho etsa eng ebang o fumanwa o na le kokwanahloko ya khorona mme o kopuwa ho ikgetholla lapeng.
  3. Ebang o lekotswe o se na tshwaetso kapa o ile wa hlalosa ka phoso hore ha o na tshwaetso, hona ho hlalosa hore o ne o se na tshwaetso, o ka kgutlela morong ho mesebetsi ya hao ya kamehla mme wa jala tshwaetso ya kokwanahloko kaha o sa le mokgahlelong wa pele wa tshwaetso.
  4. Ho na le kgaello ya laboratory ya diteko lefatshe ka bophara mme re hloka ho boloka disebediswa tsa rona tsa diteko tsa laboratoti bakeng sa bao ba kulang le bakeng sa dihlopha tsa batho tsa moo re ka sebedisang dipheto tsa diteko bakeng sa bophelo bo botle ba setjhaba.
Mokgwa o nepahetseng wa diteko o ka fapana provense tse fapaneng le dipakeng tsa Makala a setjhaba le a ikemetseng. Ka karetso, o lokela ho leletsa mofani wa tsa bophelo
bo botle ba hao pele . Ekaba GP ya hao kapa tliliniki ya selehae/sepetlele.O lokela ho founela mofani wa hao wa tsa bophelo bo botle pele, ebang ho kgoneha mme o fumane hore ke mohato ofe o nepahetseng bakeng sa hao hore o etse diteko. Ha o sa kgone ho fumana mofani wa hao wa tsa bophelo bo botle , o ka leka ho leletsa laboratori e haufinyana ho fumana tlhahisoleseding.
Ha o na le tsela ya ho fumana inthanete, o ka shebe tlhahisoleseding e tobileng websaete ya dilaboratori tsa diteko. Ha o sa hloke thuso ya tshohanyetso ya tsa bongaka, o se ke wa etela yuniti ya tsa diteko tsa tshohanyetso sepetlele.

Dipetlele tse ding kapa di GPs di ka ho fetisetsa sebakeng se seng bakeng sa diteko . Di NHLS le laboratori tse ding tse ikemetseng di fana ka meaho e meng e tsamayang bakeng sa diteko. O lokela ho lefa bakeng sa diteko tse etswang ke dilaboratori tse ikemetseng.

Hangata mohlala o nkuwang ka ho fetisisa ke wa lera nkuwang ho tswa ka nkong. Ebang o na le ho hohlola, o ka kopuwa ho tshwella sekgohlela ka hara botlolwana bakeng sa diteko. Mohlala ona o tla romelwa ho ba sebetsang laboratoring. Laboratori e tla etsa diteko tsa mohlala wa hao bakeng sa diphatsa tsa lefutso bakeng sa kokwanahloko e ntjha ya khorona.
Kokwanahloko ena eile ya bitswa SARS-CoV-2. Diteko di tla tlalehwa e le tsa nnete kapa e se tsa nnete. Ha diteko tsa hao di tlalehwa e le tsa nnete, hona ho bolela hore diphatsa tsa lefutso ho tswa ho kokwanahloko ya khorona (SARS-COV 2) e ile ya fumanwa mohlaleng wa hao mme o netefatswa oi na le kokwanahloko ya khorona. Ka kopo lebisa ho tataiso ya hore o lokela ho etsa eng ebang o fumanwa o na le kokwanahloko ya khorona mme o kopuwa ho ikgetholla lapeng.
Ha diteko tsa hao di tlalehwa e se tsa nnete, hona ha ho hlile ho qhelele thoko COVID-19 ka tlasa mabaka a itseng. Kahoo o tshwanetse ho qeta nako ya hao ya ho ikwalla ka tlong kaha ho bile le kgonahalo ya ho ba kotsing ya tshwaetso mme o lokela ho pheta diteko hape ha feela sena e le kgothaletso ya mofani wa bophelo bo botle ba hao.
Nako e badilweng bakeng sa mehlala ya ho etsa diteko e fapana ho tloha laboratoring e nngwe ho ya ho e nngwe. Ka kakaretso, o ka lebelella ho fumana sepheto sa hao matsatsing a mmalwa .
Dipheto tsa hao tsa diteko di tla romelwa ho mofani wa hao wa bophelo bo botle. Ebang o dumetse ho leletswa ka sephetho sa hao sa diteko, dipheto tsa hao tsa diteko di ka romelwa ho wen aka kotloloho.
.
Ha o ntse o emetse sephetho sa hao, o eletswa ho ikwalla sebakeng se ikgethileng. Lebisa ho tataiso ya hore o tshwanetse ho se etsa eng ha o le haufi le motho ya netefaditsweng a na le ho kula ebile ke kopilwe ho ikwalla hae.
logo

Quick Online Consultancy Only on Few Minutes

Contact Us