750 AMPED

I-750 AMPED liphulo lelizwe lonke  elijongene  ngempedulu yokungenelela  i-COVID-19, ukunciphisa ukusasazeka kwentsholongwane.

Inani lika 750 egameni lengenelela linokubaluleka ngolu hlobo lulandelayo:

7 –Ukulwa iCoronavirus iintsuku ezisi-7 ngeveki.

5 – Amanyathelo amahlanu asisisekelo ekukhuseleni, nokulwa i-coronavirus.

0 – uHambo loku fika kusulelo elingu 0.

Injongo

Eliphulo likazwelonke lijolise ngqo kwimiphakathi ezisemngciphekweni zaseMzantsi Afrika
ngokubonelela ngemfundo kunye nokwazisa nge-COVID-19.
Ngaphezulu koko, eliphulo liza kubonelela ngendlela yophando eludibeneyo yokongeza ixabiso kunye nokusebenza kongenelelo olucetywayo.

uHambo loku fika kusulelo elingu 0

1. Hlamba izandla rhoqo;
2. Thimla ngaphakathi kwenqiniba egobileyo okanye ithishu, seke uyilahle itishu emgqomeni;
3. Coca kunye ubulale iintsholongwane kwiimphezulu rhoqo;
4. Kunqande ukuchukumisa amehlo, impumlo kunye nomlomo wakho; kunye
5. Ziqelise ukuphila kude koluntu ngokugcina umgama wobuncinci bemitha enye (1.5) phakathi kwakho nabanye.

logo

Quick Online Consultancy Only on Few Minutes

Contact Us